tao

Tao Kage

tao

Tao

Je cestou samostatnosti a sebestačnosti jedinca v čo najširšej miere, aby nebol odkázaný na druhých, aj keď bude v partnerskom vzťahu, alebo ako súčasť komunity. Vždy je podstatný jedinec, lebo na ňom stojí a padá všetko, jedine on sám má vôľu rozvíjať sa a nadobúdať niečo nové. Samozrejme potrebuje vhodné okolie, aby mal túto možnosť, ale v prvom rade je to jeho snaha nájsť takéto „vhodné“ okolie. Kto hľadá, nachádza kúsky hľadaného, nie je však isté, či nájde hľadané.

Liečenie tela a postupy jeho regenerácie je súčasťou výučby školy KIR a to nie len spôsobené následkom techniky, ale aj vonkajšími vplyvmi, ktoré sa učia od druhého technického stupňa – starší žiak.

Táto zostava bola upravená pre ľudí začínajúcich s cvičeniami, alebo iných záujemcov o harmonizovanie tela do tej miery, aby disharmonický stav bol odstránený v čo najkratšom čase a uviedlo sa do rovnovážneho stavu, ak pociťujú takéto problémy.

Terapeutické postupy

Vstupná procedúra
Diagnostické zistenie celkového energetického stavu tela (orgánové dráhy, orgány, priechodnosť svalov a kosti, usadenín v tele).

Trvanie Členský príspevok
30 – 60 minút 30,- €

Kontrolná procedúra
Kontrola po ukončení procedúr v stanovenom intervale, ako preventívny spôsob na udržanie harmonického stavu tela.

Trvanie Členský príspevok
30 – 60 minút 30,- €

Hĺbková terapia
Uvoľňovanie energetických blokov v chrbtici a jej bezprostrednom okolí, v kĺboch a šľachách, v orgánoch a medzi orgánovom priestore. /VD paličky/

Energetická terapia
Rozpohybovanie energie a uvoľňovanie energetických zhlukov v svalovej hmote, pôsobením toku energie na svalstvo (chrbát, ramená, krk, kríže, hrudník, brucho). /byvolí roh, banky/

Rezonančná terapia
Doplnenie životnej energie pre telo. /pyramidálny žiarič/

Vibračná terapia
Prečistenie a doplnenie energie vnútorných orgánov. /kladivko, kovové metly, pyramidálny žiarič/

Polohová terapia
Uvoľnenie svalstva, zvyšovanie kĺbovej a svalovej pohyblivosti, nastavovaním kĺbu s priechodným tokom energie cez danú oblasť.

Trvanie Členský príspevok
60 minút 40,- €

Retiazková terapia
Prečistenie a harmonizovanie prietoku energie v končatinách (koža, sval, kosť, lymfatický systém). /nerezová reťaz/

Trvanie Členský príspevok
90 minút 50,- €

Emočná terapia
Uvoľnenie emočných blokád v hrudníku, panvovej oblasti vyvolané obavou, strachom, smútkom a bolesťou (nutnosť priamej spolupráce a vykonávanie cvičení).

Materská terapia *
Pre nastavajúce mamičky so zameraním sa na bábätko, oblasť bruška, panvovú časť a prsia a problémy počas tehotenstva. Po pôrode pre rýchlu rekonvalescenciu, protizápalové a protistresové pôsobenie. /VD paličky, byvolí roh, esencie olejov, banky, kladivko/

Korekčná terapia *
Korekcia tvaru a stavu poprsia, podkožného tuku (celulitída, strie, podkožný tuk). /kladivko, banky, esencie olejov, kovové metly/

Trvanie Členský príspevok
120 minút 40,- €

Dračia terapia
Zmyselná a erotizujúca procedúra pre telo a zmysly. /olej, štetec/

Trvanie Členský príspevok
90 minút 120,- €
120 minút 140,- €

Poradenská činnosť
Poradenstvo v o harmonizovania tela a harmonizačných techník.

Trvanie Členský príspevok
60 minút 20,- €

 

Harmonizácie prostredia

Zosúladenie vplyvu okolia, ktoré pôsobia na pozemok a objekt stojaci na ňom, či vychádzajúci zo samotného pozemku, alebo objektu takým pôsobení, aby bol zosúladený s jeho obyvateľmi, účelom využitia, prípadne vlastníkom. Je to jedna z techník vytvárania trvalého priestoru pre život jednotlivca, alebo skupiny ľudských bytostí, prihliadajúc na ich potreby s využitím všetkého, čo je ponúknuté prírodou v danom okolí a zharmonizované do súzvučného celku. Nastavenie je trvalé, bez nutnosti každoročnej korekcie zmeny pôsobenia nebeských energií. /paláce, chrámy/

Obhliadka

  • Byt do 3 hodín
  • Dom do 5 hodín
  • Pozemok do 2 hodín

Čas obhliadky sa môže predĺžiť v závislosti na veľkosti objektu, alebo jeho zložitosti.

Cena obhliadky: 50,- € + cestovné náklady

Pri prekročení časového limitu: 30% (15,- €) z ceny za každú začatú hodinu.

Pri objednaní projektu harmonizácie sa uhrádza záloha vo výške 40% celkovej sumy, pričom táto záloha je nevratná pri odstúpení od zmluvy.

Projekt je vypracovaný do 5 pracovných dní od uhradenia zálohy, pričom čas začína plynúť nasledujúcim dňom od prijatia úhrady. Stanovený časový limit sa adekvátne predlžuje pri náročnejšom projekte, alebo iných okolnostiach, o ktorých je objednávateľ informovaný vopred.

Cena sa ustanoví na základe požiadaviek zadávateľa a parametrov objektu.